อว 0655.31/158 ลงวันที่ 30/3/2021 จาก สนง.สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

อว 0655.31/158 ลงวันที่ 30/3/2021 จาก สนง.สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ