มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)

รายละเอียด: 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)