คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัล การแข่งขันวิชาการบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัล การแข่งขันวิชาการบริหารธุรกิจ 9 มทร.