คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการฯด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการฯด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.