งานสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล
นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
ตำแหน่ง

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-

 

 

ชื่อ-สกุล                                                                   
นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-

         
ชื่อ - สกุล
นายศรัณยู สงนวล
ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
-