ฝ่ายวิชาการ

       
                                         
       
         ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
          ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
               ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
    อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
   
 

 

   
                                    

 

       
ชื่อ - สกุล  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)    
ปฏิบัติหน้าที่  งานวิจัย
อีเมล  
jar_patch@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นายเมธี  จันทโร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานราชการ)
ปฏิบัติหน้าที่  งานบริการวิชาการ
อีเมล  
teetee3621@gmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล  oportiti@hotmail.com
 

 

     
dr wallapha                                                                        

 

       
ชื่อ - สกุล  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่  งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล  oa_paitoon@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  การเบิกค่าสอน
อีเมล -