ชื่อ – สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  nupim_17@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)    
ปฏิบัติหน้าที่  งานวิจัย
อีเมล  jar_patch@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่  งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล  oa_paitoon@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานฝึกงาน/งานสหกิจศึกษา
อีเมล  oportiti@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่ งานบริการวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์
อีเมล natthakrit.p@rmutsv.ac.th

ชื่อ – สกุล  นางสาวกุลิสรา บุณวรรโณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่  
อีเมล