ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก มากเชื้อ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการบัญชี
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล์
chidchanok.m@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผิวนวล 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
navarat.p@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
rugkita.i@rmutsv.ac.6h
  ชื่อ – สกุล
อาจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อีเมล์
prassanee.k@rmutsv.ac.th
     
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์พิมลสวาดิ ศรียา 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
pimolsawad.s@rmutsv.ac.th
  ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพินดา โจนส์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล์
Supinda.j@rmutsv.ac.th
     
 ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร วรรณชาติ
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
การศึกษา
บช.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล์
kamonporn.w@rmutsv.ac.th
  ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อีเมล์
araeshah.b@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล
ตำแหน่ง
อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)
การศึกษา
MSC. Master of Science in Accounting and Finance
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล
sirisak.s@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุล
ดร.ลมุล เกยุรินทร์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
PhD.in Accountancy, University of Aberdeen, UK
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
lamun.k@rmutsv.ac.th
     
 ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริวรรณ หนูกรุโณ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล
 
 ชื่อ – สกุล
สุภาพร ก้งจี้
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
บธ.บ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
บช.ม มหาวิทยาลัยศรีประทุ่ม
อีเมล์
kongchi.s112@gmail.com