คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ตั้ง : เลขที่ 2/3 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7105
หมายเลขโทรสาร : 0-7431-7106
E-mail: Saraban.05@rmutsv.ac.th
Website : https://bba.rmutsv.ac.th/ruts/