ชื่อ – สกุล
อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา 
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ  
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
อีเมล
nongpaew@hotmail.com
 ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
ตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล
chainun.p@rmutsv.ac.th
     
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ุ
ตำแหน่งอาจารย์ 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อีเมล
russamon28@gmail.com
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์ทีปกรณ์ นฤมาณนลินี 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อีเมล
theepakorn@gmail.com
     
ชื่อ – สกุล
อาจารย์จตุพร จิรันดร 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
yes_001@yahoo.com 
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์อานนท์ บัวศรี
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตร
อาจารย์
การศึกษา
-วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-อส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล
arnon.b@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ดนยรัตน์ คัคโนภาส 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
k.donyarut@gmail.com 
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์นันทัชพร ประทีปอุษานนท์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อีเมล
nuntouchaporn.p@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ทรรศนีย์ หัตถิยา
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา

อีเมล
 
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์นวพล เทพนรินทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา

อีเมล
     
ชื่อ – สกุล
นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
– บธ.บ.(การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล
jariya.j@rmutsv.ac.th