หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( ปริญญาโท )

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขต/คณะ/สาขา        คณะบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

       ชื่อภาษาไทย           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       ชื่อภาษาอังกฤษ       Master of Business Administration

Program in Small and Medium Enterprises Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ชื่อเต็มภาษาไทย    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                              (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

       ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.ม. (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration(Small and Medium Enterprises Management)

       ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.B.A. (Small and Medium Enterprises Management)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา5.3 การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เริ่มดำเนินการใช้หลักสูตรใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  2/2559

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  137-2/2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2)  ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3)  นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน