ปรัชญาการศึกษา
“มืออาชีพด้านบริหารจัดการด้วย นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

ปณิธาน
“มุ่งผลิตนักปฏิบัติด้านบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่งคง”

พันธกิจ  
1. ผลิตกำลังคนด้านบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมด้านบริหารจัดการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

เป้าหมายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
1. เป็นองค์กรสมัยใหม่
2. เป็นองค์กรภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างวิสาหกิจวัฒนธรรมของชุมชนด้วย นวัตกรรมด้าน บริหารจัดการ
3. พัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศด้านบริหารจัดการตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์
1.นักปฏิบัติมืออาชีพด้านบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์นำไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ
4. อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมด้านบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
5. องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

เอกลักษณ์                 
“สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ”

อัตลักษณ์                 

สื่ออัตลักษณ์บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ “ENTREPRENEUR” ดังนี้
E: Expert                  =มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
N: Network               =มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
T: Technology           =มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
R: Responsibility         =มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
E: Ethics                   =มีคุณธรรม จริยธรรม
P: Polite                  =มีความสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน และเป็นกันเอง
R: Respect                =มีความเคารพ และยอมรับ
E: Electronics            =มีความสามารถในการใช้ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
N: Nature Minded       =มีความใส่ใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
E: Emotion               =มีความฉลาดทางอารมณ์
U: Unity                   =มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน กลมเกลียวสามัคคี
R: Reason                 =มีเหตุผล สติ

สีประจำคณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้า          #00ccff         
 

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศด้านบริหารจัดการตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

แนวทางในการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ด้วยนโยบาย GOALS ดังนี้
          G: Good Governance
          O: Operation
          A: Attitude
          L: Loyalty
          S: Sustainable


1. Good Governance ต้องบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการมีส่วนร่วม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับบุคคลากรในคณะโดยอิสระทางความคิดตามระบอบประชาธิปไตย  ภายใต้กรอบข้อบังคับ และระเบียบ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลำเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ส่งเสริมความรับผิดชอบ มอบหมายงานเพื่อให้คนทุกทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตามภาระงานอีกทั้งความสอดคล้องต้องกันเป็นการกำหนดและสรุปความต้องการของคนในคณะ

2. Operation การทำงานต้องลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน นำแนวคิด Lean มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและเกิดความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด มีการทำงานโดยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น นำระบบประกันคุณภาพการควบคุมภายใน มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างจริงจัง

3. Attitude สร้างทัศนะคติในการทำงาน ปรับเปลี่ยน Mindset ในการทำงาน การคิดเชิงบวก(Positive Thinking) เป็นกระบวนการทางความคิดของบุคคล ที่ เกิด จากการรับรู้และแปลความหมายไปในทางที่ดี เช่นเดียวกับการมองโลกเชิงบวก การคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือทักษะการคิดเกี่ยวกับ ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างต่างๆ แต่ตั้งคำถามท้าทาย หรือโต้แย้งข้ออ้างนั้นเพื่อเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางที่แตกต่าง อันนำไปสู่การแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล การคิดเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking) เป็นกระบวนการคิดของสมอง วิธีการหรือกระบวนการคิดในสิ่งใหม่ๆ โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์

4. Loyalty ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินการ แบบมีคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี และเสียสละ” เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้กับองค์กร  เสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร สร้างแรงจูใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร เพื่อให้เกิดความสุขกาย สุขใจ ในการทำงาน มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

5. Sustainable คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะต้องมีความยั่งยืน อยู่คู่กับสังคม และก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม เริ่มจากการวางรากฐานที่ดีให้แก่นักศึกษาและชุมชน ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนาทักษะและสร้างผู้นำที่ดีและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และมรดกทางธรรมชาติ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม