ชื่อ – สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล  ajamon_w@hotmail.com  

ชื่อ – สกุล  นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานนโยบายและแผน
อีเมล  bow_pemika@windowslive.com

ชื่อ – สกุล  นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานบริการอาคารสถานที่ 
อีเมล  toomkong@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและงบประมาณ
อีเมล –

ชื่อ – สกุล  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและเบิกจ่าย
อีเมล –

ชื่อ-สกุล นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติหน้าที่  งานพัสดุ           
 อีเมล Arom08@hotmail.com

ชื่อ – สกุล ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ งานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
อีเมล tanapat.p@rmutsv.ac.th

ชื่อ – สกุลนายนันทชัย เเก้วขวัญ 
ตำแหน่งนักวิชาการโสตฯ
ปฏิบัติหน้าที่
งานห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ/งานวัสดุอุปกรณ์-โสตทัศนูปกรณ์
อีเมล

ชื่อ-สกุล นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์
อีเมล –

ชื่อ – สกุล นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล
kamonthep.s@rmutsv.ac.th

ชื่อ – สกุล นายศรัณยู สงนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลคอมพิวเตอร์
อีเมล

ชื่อ – สกุล นายอนันต์ สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร
63

ชื่อ – สกุล นายอดิสัคค์ หน่วยทองจีน
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 63

ชื่อ – สกุล นายวิสุทธิ์ จิตเที่ยง
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 04

ชื่อ – สกุล นายพิทักษ์ กาญจันทรบุตร
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 51

ชื่อ – สกุล นายบุญเชิด กองผล
      ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร
05,06

ชื่อ – สกุล นางสุรีย์ จิรพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ อาคาร 63