ชื่อ – สกุล
อาจารย์บุสรินทร์ คูนิอาจ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล
bootsarin.k@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
Prommai.p@rmutsv.ac.th
     
  ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธันยาภรณ์ ดำจุติ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล
tunyaporn.d@rmutsv.ac.th
  ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชญา ชุมศรี 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ภาคใต้
อีเมล
preechaya.c@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุริยา นิตย์มี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
suriya.ni@rmutsv.ac.th
  ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุทธยา สมสุข 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล
suttaya.s@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัญญภัทร อำพันสุขโข
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
suwapas.a@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อันธิกา ทิพย์จำนงค์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล
auntika.t@rmutsv.ac.th
     
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วัลลภา พัฒนา 
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
Ph.D (Marketing) University Utara Malaysia, Malaysia
MBA (International Business) Johnson Wales University, USA
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมล
walapa.p@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุลอาจารย์ทิพยสุดา  จันทร์เกื้อ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
การตลาด มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชบริหารธุรกิจ (การตลาด)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลthippayasuda.j@rmutsv.ac.th
     
   ชื่อ – สกุล
นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
– ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
– ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล
joy-1222@hotmail.com