ชื่อ-สกุล  นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงา

อีเมล Wilaiphon.f2522@gmail.com
         
    
ชื่อ – สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  nupim_17@hotmail.com
ชื่อ – สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล  ajamon_w@hotmail.com
ชื่อ – สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา
อีเมล  arenarak@hotmail.com