ชื่อ – สกุล นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา
อีเมล  arenarak@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานแนะแนว/งานสโมสรนักศึกษา
อีเมล  srisawatnarongkorn@gmail.com

ชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี  
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  กองทุน
อีเมล  au_933@hotmail.com