ชื่อ – สกุล
อาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียตินิยม อันดับ 2)
อีเมล์
tunyaporn.a@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
-Ph.D. (management) University Utara Malaysia
-คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
อีเมล
or_chanin@yahoo.com
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุลธีรา ทองใหญ่ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล
kulteera.t@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนต์ทนา คงแก้ว 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
-บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
-วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
อีเมล์
monthana.k@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์วราภรณ์ เลาหะสัม  พันธพร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
การศึกษา
-วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
pakpoom.b@rmutsv.ac.th(ลาศึกษาต่อ)
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ปิยวรรณ มานะ  
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
การศึกษา
-วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วศ.บ. (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
piyawan.ba@rmutsv.ac.th  
ชื่อ – สกุล
อาจารย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-Ph.D. University Utara Malaysia

อีเมล
rungrudee.d@rmutsv.ac.th 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ภานุพร เต็มพระสิริ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์) BA in Economics and Law University of Durham สหราชอาณาจักร
อีเมล์
p.temprasiri@yahoo.co.uk 
ชื่อ – สกุล
ดร.จุฑามาศ บุญรัศมี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
-กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
-ปร.ด. (สถิติประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล
jutamas.r@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
D.B.A.(Information Systems) มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อีเมล์
chairat.j@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์สุภาพร ทองราช
ตำแหน่ง
อาจาย์
การศึกษา
-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อีเมล์
supaporn.k@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
การศึกษา
-นม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-น.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์
nathawut.c@rmutsv.ac.th 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
-ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
-boonrad.b@rmutsv.ac.thWebsite
ประวัติเพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล
อาจารย์กิตติยา อินทกาญจน์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-บธ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-บธ.บ. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อีเมล
kittiya.i@rmutsv.ac.th 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
รป.ม. (รัฐประสานศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รป.บ. (รัฐประสานศาสตรบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อีเมล์
worapong.p@rmutsv.ac.th
 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์อนันต์ ศรีมุกข์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
อีเมล
anan.sr@rmutsv.ac.th 
ชื่อ – สกุล
อาจารย์นพดล ชูเศษ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-บธม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-บธบ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล
noppadon.c@rmutsv.ac.th
ชื่อ – สกุล
อาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
-วศม. (วิศวกรรมมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล
jirawan.ja@rmutsv.ac.th
 ชื่อ – สกุล
อาจารย์สิรนุช เหมทานนท์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา

อีเมล
siranuch.h@rmutsv.ac.th