ชื่อ -สกุล  นางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานบัณฑิตศึกษา
อีเมล  mba.rmutsv@hotmail.com