ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
Program in Digital Business Information Systems

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Digital Business Information Systems)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Digital Business Information Systems)