ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)

วิชาเอก
– การจัดการทั่วไป
– การจัดการอุตสาหกรรม
– การจัดการสำนักงานดิจิทัล
– การจัดการทรัพยากรมนุษย์