ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing)