ชื่อ – สกุล  นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล

ชื่อ – สกุล  นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)       
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ
อีเมล์

ชื่อ – สกุล  นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล  joy-1222@hotmail.com

ชื่อ – สกุล  นางสาววรทิพย์ ลิ่มวชิรโชติ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริวรรณ หนูกรุโณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล