คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวนัจมีย์ จ่าวิสูตร นักศึกษาสาขาการตลาด และทีมงาน

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม Paper of Life โครงการ กระดาษดูดซับน้ำมันจากดอกธูปฤาษี ชานอ้อย และผักตบชวา

👉ในการประกวดข้อเสนอแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

🎉โดยมี รศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน เป็นที่ปรึกษาโครงการหลัก ร่วมกับ ผศ.วัลลภา พัฒนา เป็นที่ปรึกษาโครงการร่วม