การสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย