โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 – 26 ก.พ. 66 ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง