โครงการ การเขียนแผนโครงการภายใต้กระบวนการ PDCA และพัฒนาผู้นำสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ