สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นั่งรถไฟ ไปพัฒนา รร.ควนเกยสุทธิวิทยา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้มอบหมายให้งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และชมรมจิตอาสา สโมสรนักศึกษา นำโดยนายณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าไปจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ผ่านโครงการ “นั่งรถไฟไปทำดี”  และส่งมอบคอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง