สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นั่งรถไฟ ไปพัฒนา รร.ควนเกยสุทธิวิทยา