โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1

งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ที่จะออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงาน ข้อปฏิบัติตน ขณะฝึกและมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย