โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสู่นวัตกรรม

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสู่นวัตกรรม ณ ห้อง 63211 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่นวัตกรรม ปรับปรุงให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล และช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นและเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี