โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566)

ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 มทร.ศรีวิชัย

#แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อยถูกระเบียบ

19 เมษายน 2567 #เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.

08.30 – 12.00 น. สาขาการตลาด / การบัญชี / ระบบสารสนเทศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ #เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.

13.00 – 16.30 น. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงานฯ/

การจัดการอุตสาหกรรม/การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการเงิน

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ

20 เมษายน 2567 #เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.

08.30 – 12.00 น.

นักศึกษาภาคสมทบทุกสาขาวิชา