โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย