ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย บช.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.