• ภาษาไทย
    • English

ดาวโหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ แบบการเสนอเรื่องเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม  
     
การจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2560 1.ด้านการบริหารจัดการ
  2.ด้านผลิตบัณฑิต
  3.ด้านวิจัย
   
  ปีการศึกษา 2561 1.ด้านการบริหารจัดการ
    2.ด้านผลิตบัณฑิต
    3.ด้านวิจัย
     
  ปีการศึกษา 2562 1.ด้านการบริหารจัดการ
    2.ด้านผลิตบัณฑิต
    3.ด้านวิจัย
   
งานนโยบายและแผน  >>>>> คลิ๊ก <<<<<
     
   
   
กิจกรรม 5ส Plus >>>>> คลิ๊ก <<<<<
   
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร 1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และอื่นๆ
2 ก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2552
2 ข แนวทางปฏิบัติตาม TQF 2554
2 ค ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 2558
2 ง ผลลัพธ์การเรียนรู้และ Cur.Map 2560
2 จ กรอบ NQF กท.ศึกษาธิการ 2560
2 ฉ New Programme Specification (มคอ.2)
3 ก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
3 ข การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
4 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2556
5 แนวทางส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 2561
6 มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
7 ก เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2560
7 ข การกำหนดชื่อสาขาวิชา-ตำแหน่งวิชาการ 2561
8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
   ฉ. 2558-2561
9 A AUN-QA Program-level V.3 2015
9 B AUN-QA Institutional-level V.2 2016
PgmMngStandard 20190328-29 send
   
งานหลักสูตร 1. 2563-แนวปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา
2. 2563-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. Cur01-เอกสารแนวคิดหลัก
4. Cur02-แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง
5. Cur03-รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร-มคอ2
6. Cur04-ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละภาคการศึกษา
7. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอาจารย์
8. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอื่น-ๆ
9. Cur06-การปิดหลักสูตร
10. แบบร่าง-มคอ.2
11. ประกาศ-เรื่อง-แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต
   
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา Homeroom Download