ดาวโหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ                            แบบการเสนอเรื่องเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม
การจัดการองค์ความรู้   ปีการศึกษา 2560 1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย
ปีการศึกษา 2561 1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย
ปีการศึกษา 2562 1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย
  ปีการศึกษา  2563 1.ด้านการเรียนการสอน
2.ด้านวิจัย

งานนโยบายและแผน  >>>>> คลิ๊ก <<<<<
กิจกรรม 5ส Plus >>>>> คลิ๊ก <<<<<
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร 1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และอื่นๆ
2 ก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2552
2 ข แนวทางปฏิบัติตาม TQF 2554
2 ค ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 2558
2 ง ผลลัพธ์การเรียนรู้และ Cur.Map 2560
2 จ กรอบ NQF กท.ศึกษาธิการ 2560
2 ฉ New Programme Specification (มคอ.2)
3 ก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
3 ข การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
4 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2556
5 แนวทางส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 2561
6 มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
7 ก เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2560
7 ข การกำหนดชื่อสาขาวิชา-ตำแหน่งวิชาการ 2561
8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
   ฉ. 2558-2561
9 A AUN-QA Program-level V.3 2015
9 B AUN-QA Institutional-level V.2 2016
PgmMngStandard 20190328-29 send
   
งานหลักสูตร   1. 2563-แนวปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา
  2. 2563-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  3. Cur01-เอกสารแนวคิดหลัก
  4. Cur02-แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง
  5. Cur03-รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร-มคอ2
  6. Cur04-ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละภาคการศึกษา
  7. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอาจารย์
  8. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอื่น-ๆ
  9. Cur06-การปิดหลักสูตร
  10. แบบร่าง-มคอ.2
  11. ประกาศ-เรื่อง-แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต
     

เล่มหลักสูตรการเงิน

 

         Download
     

เล่มหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 2564

 

         Download
     

 

เล่มหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด  2564

 

          Download
     

 

เล่มหลักสูตรสาขาวิชการจัดการ 2564

 

            Download
     
การเงินและเบิกจ่าย   ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แบบฟอร์มต่างๆ
    แบบขอรับคำปรึกษาการเงินและเบิกจ่าย
หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น
   

 

 

แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา Homeroom   Download

ดาวน์โหลด RUTS คณะบริหารธุรกิจ

  Download