การทำนุศิลปวัฒนธรรม

โครงการต่างๆ ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้  อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

แนวปฎิบัติที่ดี โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 2561

 

ภาพกิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2559

     

โครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"
(นักศึกษาภาคสมทบ)

กิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ
FBA FRESHY NIGHT 2016 :
สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 2559

     

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมวลภาพ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017"

สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

     


 

วีดีทัศน์

     
     
     

 

 

ผลงานนักศึกษา