• ภาษาไทย
    • English

คู่มือการปฏิบัติงาน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนานักศึกษา        Download
  • คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ                 Download
  • คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารและวางแผน     Download

​คู่มือการให้บริการ

  • คู่มือการให้บริการจัดทำใบสอนชดเชย           Download

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ              Download

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ               Download

สถิติผู้ใช้บริการของคณะบริหารธุรกิจ                Download