คู่มือการปฏิบัติงาน

 คู่มือการปฏิบัติงานปีงบประมาณ63

​คู่มือการให้บริการปีงบประมาณ63

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ             

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

สรุปสถิติการให้บริการจัดซื้อ-จัดจ้างงานวิจัย-63                     

คู่มือการปฏิบัติงานปีงบประมาณ64

คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนานักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารและวางแผน 

 

คู่มือการให้บริการปีงบประมาณ64

คู่มือการให้บริการงานบริหารและวางแผน 

คู่มือการให้บริการงานวิชาการ 

คู่มือการปฏิบัติงานปีงบประมาณ65

   คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนานักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารและวางแผน

สถิติผู้ใช้บริการของคณะบริหารธุรกิจ64

สรุปความพึงพอใจการให้บริการ64ประจำไตรมาสที่ 1-4

สถิติผู้ใช้บริการของคณะบริหารธุรกิจ65

สรุปความพึงพอใจการให้บริการ 65_ไตรมาส1-4